Віртуальна книжкова виставка «Літературна спадщина гуманіста, мислителя та педагога Василя Сухомлинського»

By:

В.О. Сухомлинський – автор 41 монографії і брошури, більше 600 статей, 1200 розповідей і казок. Загальний тираж його книг складає близько 4 млн. екземплярів на різних мовах народів нашої країни і світу. В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. Видатний педагог вбачав мету виховання у розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю і саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурах, педагог розглянув виховання особистості як пізнання, духовність, працю. В. О. Сухомлинський включив українську народну педагогіку в систему різних педагогічних впливів, вважав її основою формування особистості. Великого значення педагог надавав прищепленню любові до рідного слова. На цій основі створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.

У 90-ті роки ХХ ст. остаточно сформувався напрям в історії педагогіки – «сухомлиністика», в якому, спираючись на творчий доробок видатного педагога, досліджується й поширюється його спадщина, підтримується досвід реалізації й розвиток його ідей в Україні та за її межами.

Основніідеї В. Сухомлинського в педагогіці

 • Домашні завдання педагог вважав необхідними, але часу на них має витрачатися менше, ніж на дозвілля учня.
 • Оцінка, на думку педагога, має бути позитивним стимулом навчання і ніколи не використовуватись для покарання.
 • Улюблений предмет та вчитель, який його читає, має бути в кожного учня. З цього предмета він краще за інших вчиться, читає додаткову літературу чи отримує окремі завдання від учителя.
 • Книга й робота з нею — найнеобхідніше в учінні. Дітей треба навчати вибирати книгу, читати й перечитувати її. Читання — це віконце, крізь яке діти бачать і пізнають себе.
 • Виховання в праці — це перш за все прищеплення любові до праці, зближення розумової і фізичної праці. Праця має згуртовувати дитячий колектив, бути посильною і радісною, до неї можна залучати дітей різного віку.

Сухомлинський В. Серцевіддаюдітям / В. Сухомлинський. – Харків: Акта, 2012. – 563 с.

Книга “Серцевіддаюдітям” – педагогічне кредо і водноразпедагогічнийзаповіт ВасиляОлександровичаСухамлинського. Авторрозказує про вихованнялюдини – с того часу, як тапобачиласвіт, і до їїгромадянськоїзрілості. Червоною ниткою крізь цю працю проходить ідея становлення душевного стрижня людини – її думок, переконань, почуттів, естетичних поглядів і смаків. Автор вчить як виховати Щасливу Людину, як досягти того, щоб у нашому суспільстві не було жодної людської особистості з порожньою душею.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1988. – 304 с.

У книзі видатного радянського педагога подаються поради з питань організації, змісту, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, самовиховання учнів, формування в них комуністичних ідеалів, виховання громадянського обов’язку. Широко висвітлюється в цьому плані досвід Павлиської середньої школи. Цікавими є розділи: “Як боротися з лінощами”, “Як берегти дитяче довір’я”, “Умійте зробити доброчесність привабливою”, “Що можна й чого не можна обговорювати в шкільному колективі”,”Як виховувати самодисципліну в розумовій праці”.

Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О.Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1978. – 264 с.

Книга присвячена питанням сімейного виховання, розробленим видатним педагогом В. О. Сухомлинським. До неї увійшли: незакінчена і неопублікована праця «Батьківська педагогіка» (перший розділ «Що ми залишаємо в серцях своїх синів, батьки?»), а також статті, написані в 1965— 70 роках, частину з яких не було опубліковано (розділи II—VI). Висвітлюються актуальні проблеми виховання дітей у сім’ї, питання спільної роботи школи, сім’ї і громадськості. Розрахована на батьків, учителів, працівників органів народної освіти і всіх, кого цікавить проблема виховання молодого покоління.

Сухомлинський вважав, що головною причиною дитячої бездоглядності й правопорушень є низька педагогічна культура сімейно – шкільного виховання; Нема батьків, які б не хотіли, щоб їхні діти виросли хорошими людьми, чесними трудівниками, корисними суспільству; Звичайно є важкі сім’ї, але немає батьків невиправних, в душі яких не залишилося й доброї іскри. Перетворити цю іскру у смолоскип – ось болісно важке, але благородне завдання педагога. Завдання педагогів є навчання батьків як виховувати дітей.

Сухомлинский В.А. Сердцеотдаюдетям. Рождениегражданина. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1985. – 557 с. 

Твори, представлені у виданні – своєрідна трилогія, але кожна з праць – окремий, самостійний й закінчений твір. Твори належать до головних праць Василя Сухомлинського, що дають уявлення про педагогічну систему видатного педагога-гуманіста та про його особистість як теоретика й педагога-практика. Глибокий внутрішній зв’язок творів, що увійшли в трилогію, дозволяє зрозуміти, як Сухомлинський вирішував проблеми формування, розвитку та виховання, навчання й освіти дітей в єдності з потребами суспільства. Видатним-педагогом виокремлено три найважливіші складові виховного процесу: педагог – вихованець – колектив.

Сухомлинский В. А. Каквоспитатьнастоящегочеловека (Советывоспитателям) / В. А. Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1975. – 235с.

Книга складається з циклу бесід, присвячених формуванню у дітей високих моральних якостей і норм поведінки. Розглядаючи проблеми морального виховання особистості, Василь Сухомлинський наголошує на взаємозв’язку морального й інтелектуального розвитку школярів, ролі трудової діяльності у формуванні їх етичної свідомості; розкриває форми і методи роз’яснення школярам головних моральних понять.

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1988. – 284 с.

Висвітлено питання організації навчально-виховного процесу в школі і керівництва ним. Автор ділиться з молодими керівниками шкіл досвідом роботи, своїми міркуваннями про виховання й навчання учнів, розкриває особливості творчої праці учителя, педагогічного колективу. Василем Сухомлинським пред’явлено дуже високі вимоги до особистості педагога як керівника та організатора навчально-виховного процесу.

Сухомлинський В.О.  Вибрані твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1976-1977.

В першому томі розміщено твори «Проблеми виховання всебічно розвиненої  особистості», в якому В. О. Сухомлинським досліджено комплекс проблем, пов’язаних з центральною ідеєю виховання – ідеєю всебічного розвитку особистості; «Духовний світ школяра», який є підсумком багаторічного вивчення життя і діяльності учнів школи, де автор працював учителем, завучем і директором школи й протягом багатьох років вивчав численні учнівські колективи різного віку, а також досвід виховної роботи вчителів та класних керівників інших шкіл; «Методика виховання колективу», де проаналізовано громадянську основу та принципи виховання шкільного колективу. Висвітлено процес формування виховного впливу колективу на особистість: процес соціалізації, спілкування в колективі; духовне й трудове життя колективу. Особливу увагу приділено ролі особи вчителя, педагогічного колективу в духовному житті колективу вихованців.

В другому томі надруковано такі праці:«Формування комуністичних переконань молодого покоління»,«Як виховати справжню людину»,«Сто порад учителеві».

В третій том увійшли широко відомі твори В. О. Сухомлинського, які тематично пов’язані між собою й складають своєрідну трилогію, в якій автор порушує актуальні проблеми виховання дитини, підлітка, юнака: «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Листи до сина».

В четвертій книзі узагальнено багаторічний досвід навчально-виховної роботиПавлиської середньої школи, а також твір«Розмова з молодим директором».

В 5 томі подано зібрання педагогічних статей В. О. Сухомлинського, які були надруковані у періодичних виданнях у період з 1952 по 1971 рр. У статтях розглянуто теоретичні й практичні питання виховання й навчання учнів, визначено пріоритети шкільного виховання, серед яких значне місце відводиться духовно-моральному вихованню.

Сухомлинський В.О. Я розповім вам казку… Філософія для дітей / В.О. Сухомлинський. – Харків: Школа, 2016. – 576 с.

Це видання – найповніша на сьогодні збірка творів для дітей талановитого педагога, чудового вихователя Василя Сухомлинського.

Книга, зібрана з усіх доступних наразі джерел, була укладена згідно з авторським баченням структури такого видання та відповідно до реалій сьогодення.

Творчий спадок Василя Олександровича буде корисним і цікавим для всіх: учителів, батьків, але передусім – для самих дітей…

Книга складається з декількох розділів

 1. Джерела розвитку дитини.
 2. Краса – радість нашого життя. Оповідання і казки
 3. Дитина у світі і світ у дитині. Оповідання і казки
 4. Батьки і діти – гармонія любові та волі. Оповідання і казки
 5. Як розвивати моральні цінності. Оповідання і казки
 6. Школа – це жива думка і дитина в ній – мислитель. Оповідання і казки
 7. Щоб у серці жила Батьківщина. Оповідання і казки

У кожному розділі крім оповідань і казок є 5-15сторінок призначених для батьків та вихователів.

Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский – М.: Политическаялитература, 1982 – 270 с.

Читач отримає можливість познайомитись з думками педагога про виховання дітей в сім’ї та школі, знайде практичні поради та роздуми про проблеми педагогіки. Корисними будуть розділи про навчання, працю, красу, колектив, мораль і переконання.

Сухомлинский В.А. Книга о любви / В.А. Сухомлинский – М.: Молодаягвардия, 1983 – 191 с.

В основу книги покладено до сих пір не опублікований рукопис відомого радянського педагога В.О. Сухомлинського. Важливість пропонованої роботи полягає в цілісному висвітленні проблеми почуття любові, в тісному  її зв’язку з актуальними соціальними та ідеологічними питаннями, з актуальними педагогічними проблемами, з необхідністю формування активної життєвої позиції молодої людини. Книга розрахована на читачів різного віку, особливо на юнацтво. Сухомлинський так писав про любов: «Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором’язлива»,«Закоханий у себе не може бути здатний на справжню любов»,«Перш ніж полюбити в дівчині жінку, полюби в ній людину».

Сподіваємося, що віртуальна виставка, яка представляє твори Василя Сухомлинського з книжкового фонду бібліотеки Луцького ВПУ, спонукає педагогів та учнів перечитатипедагогічну спадщину видатного гуманіста.


Comments are closed.