Методичні рекомендації МОН

  1. Освітні програми

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

 

  1. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci

 

  1. Інструктивно-методичні рекомендації з викладання предметів

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/87596/

 

  1. Професійна освіта

https://mon.gov.ua/ua/tag/profesiyno-tekhnichna-osvita

 

  1. Олімпіади та конкурси

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/olimpiadi-ta-konkursi