Нормативні документи

 1. Конституція України

http://ptu2.dp.ua/images/bibliot-inform-centr/normat-pravovi-doc/konstituciya.pdf

 

 1. Закон України про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

 1. Закон України про повну загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

 

 1. Закон України про професійну (професійно-технічну) освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text

 

 1. Наказ «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» № 419 від 30.05.2006 р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text

 

 1. Закон України про фахову передвищу світу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

 

 1. Закон України про охорону праці

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12#Text

 

 1. Інструкція з ведення журналів

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059736-11#Text

 

 1. Наказ «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1028-18#Text

 

 1. Типове положення про атестацію

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 

 1. Положення про атестацію педагогічних працівників, чинне з 2023 р.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

 

 1. Наказ «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

 

 1. Постанова «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики»

http://ptu2.dp.ua/images/bibliot-inform-centr/normat-pravovi-doc/postanova-kabmin770.pdf

 

 1. Постанова «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text

 

 1. Стратегічний план розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Волинської області до 2027 року

https://voladm.gov.ua/admin-assets/files/file/osvita/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C.docx