Передовий педдосвід

Важливою сторінкою в методичній роботі є вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду. Досвідчені педагоги з високим рівнем професійної майстерності завжди використовують оригінальні форми, методи, прийоми, засоби навчання та виховання. Наше училище багате на творчих педагогів, які на високому рівні вирішують актуальні завдання навчання і виховання, забезпечують стійку ефективність навчально-виховного процесу. З досвідом окремих із них пропонуємо ознайомитись на наших сторінках:

–          Гущик Віталій Aнатолійович

–          Гоменюк Світлана Костянтинівна

–          Мазур Світлана Павлівна

–          Боярчук Надія Іванівна

–          Ситник Світлана Аркадівна

–          Васильчук Марія Іванівна

 


Тема досвіду: Модульна організація уроків виробничого навчання

Автор досвіду: Гущик Віталій Анатолійович, майстер виробничого навчання з професії оператор комп’ютерного набору, майстер в/н І категорії

Сутність досвіду: Гущик В.А. програму виробничого навчання  за професією «Оператор комп’ютерного набору» розбив на окремі модулі відповідно до її навчальних тем, а саме:

–                      модуль А: «Апаратне та програмне забезпечення сучасного ПК»
–                      модуль О: «Операційна система, її функції, налагодження, додатки»
–                      модуль W: «Робота в текстовому редакторі WORD»
–                      модуль Е: «Робота в табличному процесорі EXCEL»
–                      модуль А: «Основи роботи з СУБД ACCESS»
–                      модуль Р: «Створення публікацій та презентацій»
–                      модуль І: «Комп’ютерні мережі. Використання Інтернет»

Окремий  модуль включає в себе від двох до п’ятнадцяти, в залежності від теми, самостійних комплексів, кожен з яких являє собою цільовий план дій, банк інформації та методичне керівництво для досягнення поставленої мети.

Для узагальнення та систематизації отриманих при роботі з модулем знань розроблені підсумкові самостійні роботи. Для контролю та проведення аналізу засвоєння матеріалу  – програмні додатки-тести.

Модульна організація уроку виробничого навчання дозволяє подати зміст навчання в закінчених самостійних комплексах, змінює форму спілкування  майстра в/н та учня, забезпечуючи суб’єкт-суб’єктні стосунки. Крім того, учень має можливість витрачати максимум часу на самостійну роботу, вчиться самостійно планувати, організовуватися, контролювати себе та оцінювати.

Використовуючи модулі майстер успішно здійснює між предметні зв’язки, інтегрує навчальний зміст, в залежності від ступеня засвоєння учнями навчального матеріалу.

Актуальність досвіду  в тому, що модульна організація уроку дозволяє:

–                     максимально врахувати знання, вміння і навички учнів, набуті в школі, вдома та  на уроках спецпредметів в училищі;
–                     індивідуалізувати зміст і методику навчання;
–                     враховувати рівень самостійності та темп навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 


Тема досвіду: Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання комп’ютерних технологій

Автор досвіду: Гоменюк Світлана Костянтинівна, викладач охорони праці і БЖД, старший викладач

Сутність досвіду: Мета уроків охорона праці і безпека життєдіяльності – максимально зацікавити учнів, активізувати їхню діяльність.  З цією метою Гоменюк С. К. широко застосовує на уроках комп’ютерні технології. Разом з учнями створила ряд навчальних проектів, підготувала презентації, розробила комп’ютерні тест, кросворди. На уроках охорони праці часто демонструє відео фрагменти, учнівські дослідження, малюнки, схеми, графіки.

Комп’ютерні технології допомогли змінити процес навчального пізнання шляхом переходу від накопичення знань до діяльності, індивідуалізувати, диференційонувати навчання, що особливо важливо в особистісно орієнтованих педтехнологіях.

Актуальність досвіду : використання комп’ютерних технологій допомагає Гоменюк С. К. спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні зробити навчальний процес більш привабливим, емоційним, ефективним та об’єктивним.

 


Тема досвіду: Проектні технології у процесі виробничого навчання

Автор досвіду: Мазур Світлана Павлівна, майстер в/н з професії оператор комп’ютерного набору, майстер в/н І категорії

Сутність досвіду: Метою уроків виробничого навчання Мазур С. П. стала зміна традиційного підходу до навчання на інноваційний, збагачення навчального процесу. З цією метою майстер в/н постійно застосовує метод проектів.

Проектні технології спрямувала на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини через розв’язання проблем. Для реалізації такого підходу застосовує індивідуальну, парну і групову (але самостійну) діяльність тих, хто навчається, що забезпечує гарантоване досягнення спланованого результату.

Робота над навчальними проектами сприяє:

– розвитку пізнавальних та творчих навичок учнів;
– вмінні самостійно шукати інформацію;
– самостійній діяльності учнів;
– поданні підсумків проектів;
– співробітництві учнів між собою і педагогом.

Мазур С. П. завжди перед учнями ставить  певне дослідницьке, творче завдання, для розв’язування якого потрібні інтегровані знання з різних галузей. Зорієнтований на самостійну діяльність учнів, метод проектів завжди припускає розв’язання деякої проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки.

Актуальність досвіду : Проектне навчання спонукає до вмотивованої діяльності відповідно до вікових і навчальних інтересів учнів, трансформує роль педагога в керівництві нею. Мазур С. П. стає помічником і наставником, здійснює контроль у процесі навчання, надаючи максимальні можливості для самостійної, творчої роботи тих, хто навчається. В процесі такої роботи майстер в/н виявляє ерудицію, навички вільного і критичного мислення, володіння системою психолого-педагогічних знань, вмінням застосовувати інноваційні технології навчання.

 


Тема досвіду: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання

Автор досвіду: Боярчук Надія Іванівна, майстер виробничого навчання з професії кухар, кондитер

Сутність досвіду: Для досягнення мети, тобто для хорошої підготовки кухарів, кондитерів Боярчук Н. І. використовує інтерактивні методи на уроках виробничого навчання. Особливе значення має групова підготовка учнів, при якій майстер виробничого навчання об’єднує групи по 5-6 чоловік. Всі члени групи стараються знайти спільну думку і приготувати всі вироби якнайкраще. Використовує також і роботу в парах. Це дає можливість більш чітко організовувати роботу кухаря, кондитера. Пара швидше обмінюється своїми ідеями з групою. Часто застосовує метод дискусію. Дуже цікаві виступи учнів – майбутніх кондитерів, якій можуть самі давати пропозиції, проводити дискусії з різних питань, наприклад: можливі дефекти тіста, причини виникнення, їх усунення. Учні стійко займають свою особисту позицію, дискутують, переконливо доводять свої аргументи і факти.
Для активізації діяльності часто використовує «Коло ідей», де малі групи після приготування виробів представляють свою інформацію, кожен з групи доповнює відповіді – і так кожна підгрупа обмінюється своїми результатами роботи. Стимулює учнів до самоосвіти, допомагає в цьому. Діяльність майстра та учня стає справді спільною, а стосунки, які складаються у цей час, – партнерськими.

Актуальність досвіду: Активізація пізнавальної діяльності учнів сприяє позитивному ставленню до навчання, інтересу до навчального матеріалу, тісному зв’язку навчання з життям,розвиткові позитивних стосунків між педагогом і учнями,вмілому використанню на практиці засвоєних знань, умінь і навичок, варіантності вправ і їх диференціації, диференціюванню матеріалу відповідно до навчальних можливостей учнів, використанню сучасних технічних засобів навчання,умінню педагога врахувати психічний стан учнів і стадії їх психічного розвитку.

 

Тема досвіду: Активізація  пізнавальної і творчої діяльності учнів на уроках хімії шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

 Автор досвіду: Ситник Світлана Аркадівна, викладач-методист хімії, Відмінник освіти України

 Сутність досвіду: На сьогодні навчальні заклади мають забезпечувати формування та розвиток в учнів умінь і навичок самостійного наукового пізнання, в тому числі й на основі нових інформаційних технологій, самоосвіти та самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності. Один із шляхів вирішення зазначених завдань Ситник С. А. вбачає у використанні засобів навчання, які максимально стимулюють пізнавальну самостійність учнів.  На уроках хімії та на позакласних заняттях викладач застосовує  такі відомі пакети програм,  як «1 С: Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія »,« 1 С: Освітня колекція. Органічна хімія »,  « 1 С: Освітня колекція. Хімія для всіх XXI. Хімічні досліди з вибухами і без », «Досліди з хімії »,   « ChemWindow v3.0 »;« Chemlab 2.0d »;« Talbica NC 2.2 »;   « Table v3.40 »;« Хімічний тир »;    « Асистент Хімії »; «Мх Table»; «МХ-розчин».

Ситник С. А. створила електронний посібник «Віртуальний кабінет», що являє слобою комп’ютерний комплекс для підготовки та проведення уроків хімії за рівнем стандарту. Створений в програмі Power Point з посиланнями на відповідні теми розділів. Запрограмовані розділи об’єднані презентацією, при необхідності можуть бути доповнені чи навіть змінені користувачем.

Комплекс містить 14 розділів із відповідними підрозділами. Значне місце відведене нормативним документам, які регламентують викладання хімії як загальноосвітнього предмету, а також висвітлені питання безпеки та охорони праці в кабінеті хімії.

Наведений навчальний план та програма за рівнем стандарту, перелік практичних та лабораторних робіт, демонстрації, запропоновані методичні розробки уроків від ТОВ «Основа». Наявні контролюючі тести з комп’ютерним оцінюванням, що можуть бути використані для підготовки до ЗНО та ДПА.

Для роботи з обдарованими та творчими учнями є розділ із задачами, хімічними кросвордами та іграми, а також розділи творчих проектів, цікавої хімії, охорони довкілля.

Отже, запровадження нових інформаційних технологій в освітньо-виховний процес дає змогу індивідуалізувати та диференціювати процес навчання, підвищити успішність засвоєння навчального матеріалу, значно розширити можливості самостійної роботи.

Актуальність досвіду: Активізація  пізнавальної і творчої діяльності учнів на уроках хімії шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій відповідає вимогам часу. До того ж, це забезпечує  індивідуалізацію та диференціацію навчання; підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів; наочний супровід формування абстрактних хімічних понять; посилення інтересу до процесу одержання знань; збільшення арсеналу засобів самостійної пізнавальної діяльності; розширення кола задач, вправ і лабораторних робіт; організацію оперативного контролю та самоконтролю знань; зниження напруги уроку. Усе це в комплексі сприяє розвитку як мотиваційного, так і операційного компонентів пізнавальної самостійності учнів.

 

Тема досвіду: Впровадження в навчальний процес кочинг-інструментів

 Автор досвіду: Марія Іванівна Васильчук, викладач-методист української мови та літератури, Відмінник освіти України

 Сутність досвіду: Зміна соціальної і освітньої ситуації в країні актуалізувала необхідність пошуку ефективних шляхів для вирішення проблеми підготовки успішних і конкурентноздатних фахівців. Сучасному суспільству потрібні освічені, творчі, креативні, ініціативні особистості, що здатні до творчої діяльності і беруть на себе відповідальність за результати цієї діяльності. Суспільство потребує лідера нової генерації. Коучинг якраз спрямований на розвиток лідерських якостей.

Васильчук М. І. розглядає технологію освітнього коучингу як ефективний чинник розкриття потенціалу особистості. Завдяки коучингу викладач установлює взаємостосунки з учнями, ефективно організовує процес пошуку учнями кращих відповідей на питання, що їх цікавлять, допомагає учням розвиватися, закріплювати нові навички і досягати високих результатів у навчанні. Васильчук М. І., використовуючи інструменти коучингу,  формує успішну особистість учня, вмотивовану, цілеспрямовану. Завдяки коучингу викладач досягає на уроках  творчого партнерства, що дозволяє реалізувати особистісний і професійний потенціал. Коучинг орієнтований на особистість, тому Марія Іванівна в основному працює з думками, емоціями, ідеями, вибором, реакціями учнів. Основними інструментами коучингу вибирає активне слухання, запитальні технології, ефективні питання, елементи тренінгу та ін.

Завдяки використанню коучинг-інструментів викладач досягає того, що:

– поліпшується продуктивність  діяльності.

– розвивається особистість;

– поліпшуються  взаємовідносини у колективі (групі);

– розкриваються невиявлені раніше таланти серед членів групи.

Коучинг прямо пов’язаний з системою мотивування, його вплив має дуже широкий спектр дії, оскільки вмотивований учень ефективніше виконує свою роботу.

Загалом, перевагами застосування коучингу є:

– формування ефективних робочих команд;

– визначення конкурентних переваг груп;

– підвищення рівня мотивованості учнів;

– раціональне управління часом;

– систематизація знань;

– відпрацьованість швидкої реакції на критичну ситуацію;

– сприяння самостійності учнів у пошуку власних рішень та баченні ситуації;

– зростання рівня довіри між викладачами та учнями внаслідок покращення комунікацій;

– збільшення результативності поставлених завдань.

Актуальність досвіду: Використання коучинг-інструментів особливо ефективне в наш час, оскільки головною метою їх застосування є розвиток  учня, розкриття його потенціалу.

Коучинг  вирішує  проблему  відсутності  мотивації.  Основна  особливість і  відмінність коучингу   –  сприяння  тому,  щоб  учень сам  навчився,  а  не навчити  його. В процесі коучингу учні знаходять свій, унікальний спосіб досягнення мети. А коуч  створює креативну атмосферу, особливий простір пошуку альтернатив,  атмосферу  довіри,  де  учень відчуває  увагу  до його  ідей  і працює  з  більшим ентузіазмом.

Досвід Васильчук М. І. дозволяє стверджувати, що технологія коучингу, яку зазвичай розглядають лише як педагогічний супровід або створення оптимальних умов для розкриття потенціалу особистості, має неабияке значення і для формування учня-лідера, оскільки тренує здатність ефективно діяти і навчатися, розвиває навички самостійного пізнавального пошуку, самоуправління і ефективного менеджменту власної навчальної діяльності.